Stichting Iepenloft Opsterlân spilet Animal Farm

Spyllokaasje : Iepenloftteater Sparjebird op 'e  Himrik 

Oanfang: 20.00

  • Freed 6 septimber -  premjêre             
  • Woansdei 11 septimber                       
  • Freed 13 septimber                             
  • Sneon 14 septimber                           
  • Woansdei 18 septimber                      
  • Sneon 21 septimber                           
  • Woansdei 25 septimber
  • Tongersdei 26 septimber
  • Freed 27 septimber
  • Reservedatums: sneon 7 septimber, snein 15 septimber, tiisdei 24 septimber en sneon 28 septimber

Regy: Eline de Vries en Job de Roo

Se hawwe der genôch fan. De bisten fan Wassenaar’s buorkerij. Underdrukt, opsletten en te min iten. Allegearre foar it bettere plaatsje. Se komme yn opstân tsjin de fijân: de minske.  Under lieding fan de bargen wurdt de boer derút goaid en bouwe de bisten in bettere wrâld: Hoera!!!

Der wurdt libbe neffens de prinsipes fan it Animalisme. Dêr is elkenien gelyk. Mar sommige bisten binne mear gelyk as oaren…. Mar dat kin ek net oars.  Dat begrypt dochs elkienien, dy ‘t each hat foar it gruttere plaatsje………… 
Animal Farm nimt de minsken mei nei in yntins krêftige wrâld fan George Orwell, dy ‘t mei grutte helderheid sjen lit hoe ‘t hebsucht en macht ferskuorrende gefolgen hawwe kinne. In tige aktueel tema. Sjoch mar om jimme hinne. 
Iepenloftspul Opsterlân bringt in bewurking, dy ‘t sjen lit dat Orwell’s ferhaal út 1945 hjoed de dei noch altiten aktueel is. In foarstelling mei spilers fan jong oant âld. De muzyk wurdt live spile troch De Spijkerpakkenband  út Opsterlân. 

Animal Farm wurdt mei mooglik makke troch:

Jan Roelof Geertsma Fonds, P.W. Janssen 's Friesche Stichting, Ritske Boelema Gasthuis, Siebold Foundation, van Teyens Fundatie, Feitsma Fûns, Douwe Kalma Stifting, De Skâns en Gemeente Opsterlân. 

 

 
 

 

 

Alle bisten binne gelyk, mar sommigen binne mear gelyk...

Foarstellingen

RT @TEDxFryslan: Nieuw thema = nieuwe identiteit = nieuwe lik verf op de website! https://t.co/nsauRqbPEd https://t.co/n6oR9hpVXj

Volg ons op Twitter
Poster