De Lytse Prins

 

 

Animaasje: Mutant Worm Animation

In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Opsterlân en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dy’t de prins fertelt en dy’t de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje ‘De Lytse Prins’ ta in hearlike foarstelling foar jong en âld.

  • Rezjy: Elske Klooster
  • Tekst: Antoine de Saint-Exupéry; Fryske bewurking fan Bouke Oldenhof
  • Oanfang: 21.00 oere

 

download plattegrond

 

Kinst allinnich mei dyn hert goed sjen. Wat der wier ta docht, kinst mei de eagen net sjen...

Foarstellingen

RT @TEDxFryslan: Nieuw thema = nieuwe identiteit = nieuwe lik verf op de website! https://t.co/nsauRqbPEd https://t.co/n6oR9hpVXj

Volg ons op Twitter
Poster