Foto's en ferline

De Lytse Prins
De Lytse Prins - foarstelling
De Lytse Prins - spilers
De Lytse Prins - earste bûtenrepetysje
De Lytse Prins - De emoasjes begjinne al te kommen...
De Lytse Prins - de earste lêsrepetysje
Lang en Lokkich - Sietse
Lang en Lokkich - Sieta
Repetysje
'Yndoors' repetearje
Lêste repetysje yn De Skâns