Animal Farm

Animal Farm is in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld. Gean mei nei de buorkerij en ferwûnderje jim…

Rezjy: Eline de Vries en Job de Roo

Foarmjouwing: Afke Manshanden :  Dekor: Piet Speerstra, Grime/hier : Lize Talsma

Technyk: Roelof Nolles   Koreografy: Anna Klooster

Muzyk: Spijkerpakkenband Opsterland e.o. 
Tekst: George Orwell; Fryske oersetting  fan Jehannes Ytsma 

Foarstellingen:   ​

  • Woansdei 18 septimber
  • Sneon 21 septimber
  • Woansdei 25 septimber
  • Tongersdei 26 septimber
  • Freed 27 septimber

Reservedata: snein 15 septimber, tiisdei 24 septimber en sneon 28 septimber


 
 

AnimalFarm