Animal Farm

Animal Farm wie in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld. 

Rezjy: Eline de Vries en Job de Roo

Foarmjouwing: Afke Manshanden :  Dekor: Piet Speerstra, Grime/hier : Lize Talsma

Technyk: Roelof Nolles   Koreografy: Anna Klooster

Muzyk: Spijkerpakkenband Opsterland e.o. 
Tekst: George Orwell; Fryske oersetting  fan Jehannes Ytsma


 
 

AnimalFarm
Animal Farm - Op nei de premjêre