Animal Farm, bargebiten

Animal Farm wurdt in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld. Gean mei nei de buorkerij en ferwûnderje jim…

Rezjy: Eline de Vries 

Foarmjouwing: Afke Manshanden 

Muzyk: Spijkerpakkenband
Tekst: George Orwell; Fryske bewurking fan Jehannes Ytsma 

Foarstellingen:

  • freed 6 septimber premjêre     
  • woansdei 11 septimber
  • freed 13 septimber
  • sneon 14 septimber
  • woansdei 18 septimber
  • sneon 21 septimber
  • woansdei 25 septimber
  • tongersdei 26 septimber
  • freed 27 septimber

Reservedata: sneon 7 septimber, snein 15 septimber, tiisdei 24 seotimber en sneon 28 septimber

De foarstelling begjint om 20.00 oere.


 
 

De Lytse Prins