Kaartferkeap

Bestel hjir online jo kaarten foar de foarstelling. Klik hjirûnder op de datum wêrop jo kaartsjes bestelle wolle.                               

Telefoanysk reservearje by De Skâns (0513-468600) op wurkdagen fan 10.00 oant 17.00 oere.                                   

Kaartferkeap oan de baly yn De Skâns, Loaijersstrjitte 2, Gorredijk, op wurkdagen fan 13.00 oant 17.00 oere. 

Folwoeksenen betelje € 18,50. Bern o/m 16 jier betelje € 12,50. De priis is ynklusyf konsumpsje. 

By min waar om 18.15 ynformaasje op de media. 

Oant sjen by ien fan de foarstellingen!

                            

 

AnimalFarm
Animal Farm - Op nei de premjêre